Privacy beleid

I am Macy, gevestigd aan Prinsesselaan 18 1861 EN Bergen NH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.i-am-macy.nl
Prinsesselaan 18 1861 EN Bergen NH
+31 (0)6 48 61 92 25

Macy van Dam is de Functionaris Gegevensbescherming van I am Macy zij is te bereiken via info@iammacy.nl

 

I am Macy doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– passende technische organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

I am Macy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft of hierover contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan de pagina.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken van klanten of leveranciers

1. Algemene persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door I am Macy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het uitvoeren van de overeenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan I am Macy de volgende algemene persoonsgegevens van u vragen:

– Voor- en achternaam
– Tussenvoegsel
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

2. Bijzondere persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door I am Macy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden
– Communicatie over opdracht
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
– Het kunnen afstemmen van de behandeling op de individuele klant, rekening houdend met indicaties en mogelijke contra-indicaties voor behandelingen
– Uitsluiten van verkeerd toepassen van producten en/of behandelingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het uitvoeren van de overeenkomst en toestemming.

 

Voor de  bovenstaande doelstelling(en) kan I am Macy de volgende bijzondere persoonsgegevens van u vragen:
acne, alcohol gebruik, allergieën, behandeling dermatoloog, behandeling plastisch chirurg, behandeling cosmetisch arts, beroep, bloeddruk, chronische ziektes, couperose, depressie, diabetes, drugsgebruik, foto’s/video’s, geslacht, hormoon therapie, huidaandoeningen, huidconditie, huidverzorgings producten, huisarts, kanker, koortsblaasjes, medicijngebruik, rookgedrag, rosacea, sportgedrag, voedingspatroon, voedingssupplementen, waterinname per dag, zonbeschermings producten, zongedrag, zwangerschap.

Uw persoonsgegevens worden door I am Macy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 2 jaar na de laatste behandeling en maximaal 7 jaar voor de financiële administratie

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door I am Macy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)
– Het informeren van de persoon d.m.v nieuwsuitingen, nieuwsbrieven en productinformatie via mailchimp
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De toestemming voor de nieuwsbrief is aangevinkt op het toestemmingsformulier privacy beleid persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan I am Macy de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voor en achternaam
– Tussenvoegsel
– E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door I am Macy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dan men aangemeld is en zolang men in het administratieve systeem van I am Macy opgenomen staat.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

 

 

Cookies en Google Analytics

I am Macy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma (Salonized)
– Het hosten van onze website
– Het verzorgen van de (financiële) administratie
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

 

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (persoon jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Bewaartermijn
I am Macy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld., dan wel op de grond van de wet is vereist.

 

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens I am Macy van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
– Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– Wij pseudonimiseren en zorgen foor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en technische incidenten.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

 

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is onze toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.